| ormschool | หน้าแรก | ความมุ่งมั่นของเรา | แอดมิชชั่นติด ไม่ผิดคณะ | ติดต่อกองทุน

 10 เหตุผล กองทุนออมความรู้

...1.นักเรียนทุกคนต้องได้ความรู้ชั้นดีเท่าเทียมกัน จะไม่มีคนใดต้องขาดโอกาสเพียงเพราะขาดเงิน และนักเรียนมี
.....ทางเลือกทางความรู้หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะโรงเรียนกวดวิชา
...2.ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากการกวดวิชา ตามแนวคิด “พอเพียง”
...3.ลดเวลาเดินทาง นักเรียนมีเวลาพักผ่อนสมองสดใส และใช้เวลากับครอบครัว
......
...4.ลดอันตรายจากภัยสังคม ความไม่ปลอดภัยของบุตรหลาน นักเรียนสะสมความรู้อยู่กับบ้าน
...5.ลดความเครียดของนักเรียน เพราะนักเรียนได้รับการตอบคำถามได้ในทุกเรื่องและทุกเวลา
...6.เป็นกลยุทธ์การเรียนที่ทรงพลัง เก็บเนื้อหาล่วงหน้า ทบทวนย้อนหลัง มีเวลาทำโจทย์ แบบนี้เอ็นท์ไม่ติดได้ไง
...7.กรณีภัยพิบัติ โรงเรียนถูกน้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ความไม่สงบ นักเรียนจะไม่ถูกปิดโอกาส
...8.ลดภาวะโลกร้อน เพราะลดน้ำมันในการเดินทาง
...9.วัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ ความรู้ในสมองจะไม่หายไปอย่างไร้ค่า เมื่อทุกคนถ่ายทอดความรู้ดีๆออกมา
.....สังคมในภาพรวมจะเจริญขึ้น
...10.เป็นต้นแบบของกองทุนความรู้อื่นๆที่จะเกิดขึ้นมากมายในอนาคต เพื่อพัฒนาสังคมไทย

โครงการต่างๆ อาทิ

*โครงการติวเอื้ออาทร : 30 บาท ติวได้ทุกเรื่อง (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 8 กันยายน 2548)

*โครงการแนะแนวการศึกษา (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 21 กุมภาพันธ์ 2549)


*โครงการวีซีดีติวราคาถูก (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 29 มกราคม 2551)


*โครงการติวฟรีผ่าน youtube (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 29 กุมภาพันธ์ 2551)